Edetària
Notícies
Edetària Shops
A taula
Els vins
El celler
La terra
CAT | ESP | ENG
Inici
Club
Contactar

Terroir

El vi està lligat a una terra i ha d'ésser mostra de la seva expressió en un sentit ampli: sòl, clima i manera de fer. Per tant som absolutament respectuosos amb la natura, treballem de manera sostenible i cerquem la seva màxima expressió i autenticitat de la nostra terra.

APROXIMACIÓ GEOLÒGICA

La fisonomia geogràfica està condicionada per la formació de les serres calcàries de Pàndols, Cavalls i el Port d'Horta (Els Ports).
De l'aixecament d'aquestes serres en resultà una ampla vall ocupada per les parts baixes dels termes de Gandesa, Corbera i Bot. També en resultà un altiplà on trobem els termes de Batea, Vilalba, La Pobla, La Fatarella i les parts altes de Gandesa i Corbera. Per tant en una primera aproximació podem dir que des de un punt de vista geològic hi ha dintre de la DO Terra Alta dues zones ben diferenciades: la vall i l'altiplà.

Tots els terrers on es conreen les vinyes d'Edetària es troben en aquesta vall coneguda per "La Plana de Gandesa". Aquí els materials geològics subjacents són:
  • El fons de vall amb acumulacions de sediments detrítics terrígens quaternaris sobre margues i arenites.
  • Zones elevades amb successió de capes margues, arenites i calcàries laminars de l'Eocè.
  • Sediments eòlics quaternaris formant dunes fòssils.

CLIMATOLOGIA

El clima de la plana de Gandesa està marcat per les temperatures suaus i l'escassa i irregular precipitació. Considerant les temperatures, podem dir que es tracta d'un clima Mediterrani Temperat. Ara bé el dèficit hídric és més accentuat que el teòric degut a l'escolament superficial i per la infiltració profunda, donant segons el règim d'humitat un clima Mediterrani Sec.

Una altra característica de la plana de Gandesa, que no es dona en l'altiplà, són els vents de l'Est i del Sud Est de component marítima i carregats d'humitat típics de les tardes d'estiu: les "garbinades". Aquests vents venen acanalats des del mar pel riu Canaletes i aporten a la vinya la humitat per suportar els rigors de l'estiu i paliar en part l'estrès hídric.

GEOMORFOLOGIA

Entre "barrancs i valls"

La forma del paisatge està condicionada per l'aparició de la xarxa de drenatge de les aigües després de l'aparició de les muntanyes esmentades. Perpendicular al drenatge principal apareix el secundari i així successivament els d'ordre inferior.

El pas del drenatge excava en el terreny barrancs estrts en les zones amb més pendent (distals de la vall). Com a resultat trobem barrancs i fons de diferent ordre en totes les direccions discorrent entre vessants amb diverses orientacions i on la dinàmica principal és l'erosiva.

En les zones amb menys pendent (en el sí de la vall) el drenatge discorre per fons de pendent suau, essent la dinàmica principal de transport i acumulació de materials.

"Marges i ribassos"

La geomorfologia s'ha modificat per la mà de l'home gràcies a l'abancalament, per tal de controlar els efectes de les dinàmiques erosives i així aprofitar al màxim les minses precipitacions que es produeixen a la zona. Aquest abancalament ha donat l'existència del marge de pedra seca i els ribassos, tots dos elements molt característics de la zona.


Associaci� Turisme Rural Terra Alta